In het Bouwbesluit staat waaraan een haard of kachel, de schoorsteen, de brandveiligheid, etc. moeten voldoen. De gemeente mag geen uitzondering maken.

Door in een privaatrechtelijke overeenkomst vast te leggen dat er in een bepaald project bijvoorbeeld geen rookgasafvoeren mogen worden geplaatst, wordt afgeweken van het Bouwbesluit. Een dergelijke bepaling zal in de meeste gevallen met succes juridisch aangevochten kunnen worden.
Ook zijn er gemeenten die in bijvoorbeeld de APV of een andere verordening, om andere redenen dan waarvoor het Bouwbesluit dient, bepalen dat er geen open haarden gestookt mogen worden.
In principe hebben zij daartoe het recht, maar daaraan moet dan wel een reden van algemeen belang ten grondslag liggen. Het argument dat een stookverbod is ingesteld vanwege de luchtvervuiling door open haarden lijkt juridisch in ieder geval niet houdbaar omdat de uitstoot door deze haarden verwaarloosbaar klein is ten opzichte van andere vervuilers zoals auto’s.